Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

 

Jak doszło do powstania Zrzeszenia
Do 2002 roku nie było w Polsce reprezentacji producentów bydła mięsnego.Polski Związek Hodowców Bydła Mięsnego w 2002 roku rozszerzył swój zakres działania o reprezentowanie również producentów bydła mięsnego. Związek nie osiągnął celu w sprawie wprowadzenia od 1.05.2004 dopłat bezpośrednich do produkcji wołowiny dla producentów bydła mięsnego.

Prawie 400 mln EUR rocznie wynegocjowanych dla Polski na dopłaty bezpośrednie do produkcji wołowiny zostało włączone do jednolitej płatności obszarowej. W 2004 roku grupa hodowców Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego wraz z producentami , podjęła działania na rzecz ponownego rozpatrzenia przez rząd sytuacji sektora żywca wołowego i wołowiny, wprowadzenia wsparcia dla sektora w tym wprowadzenia dopłat bezpośrednich do krów mamek lub specjalnej premii wołowej dla producentów bydła mięsnego.
W 2005 grupa inicjatywna dostrzegając, że interesy hodowców i producentów żywca są częsciowo zbieżne, ale w częsci są inne a czasem sprzeczne uznała , że dla czystości i jasności reprezentacji interesy producentów bydła mięsnego wymagają oddzielnej, niezależnej od hodowców organizacji i utworzyła Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego.

Nasi członkowie są aktywni zarówno w naszym Zrzeszeniu (np. w sprawie uzyskanie sprawa wsparcia rządu dla sektora produckji wołowiny ) jak i w związku hodowców (np w sprawie uzyskania dopłat do postępu biologicznego). Różnica pomiędzy hodowcą a producentem bydła mięsnego Hodowca prowadzi hodowlę w celu uzyskania materiału zarodowego, jałowek na mamki, buhajów do rozrodu. Rynkiem zbytu dla hodowcy są stacje inseminacji i producenci bydła mięsnego. Hodowca musi posiadać wyższe umiejętności, wiedzę i rezultaty jego pracy podlegają selekcji i weryfikacji przez związek hodowców.

Producent bydła mięsnego prowadzi chów bydła czystorasowego lub mieszańców w celu uzyskania materiału rzeźnego. Producent koncentuje sie na uzyskaniu zakładanej wagi, i poziomu otłuszczenia najniższym kosztem. Rynkiem zbytu producenta żywca wołowego są tuczarnie bydła rzeżnego i przemysł mięsny. Rezultaty jego pracy weryfikuje i klasyfikuje odbiorca.

Fundacja Edukacji Ekonomicznej i Rozwoju Obszarów Wiejskich


Cele Fundacji
1.Celami fundacji są:
1.1. Prowadzenie działalności oświatowej, doradczej, szkoleniowej, kulturalnej, opiekuńczej, wychowawczej i terapeutycznej skierowanej do osób dorosłych i dzieci z obszarów wiejskich i miejskich.
1.2 Promowanie i wspieranie rozwoju rachunkowości oraz zarządzania ryzykiem w gospodarstwach rolnych.
1.3. Opracowanie i realizacja szeregu działań edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych mających na celu wspieranie przedsiębiorczości, powrotu na rynek pracy oraz rozwoju zawodowego kobiet, mężczyzn i dzieci z obszarów wiejskich i miejskich.
1.4 Przygotowanie, wspomaganie i promowanie inicjatyw o charakterze naukowym, technicznym, informatycznym, ekonomicznym oraz legislacyjnym w szczególności związanych z edukacją i rozwojem obszarów wiejskich.
1.5 Promowanie oraz dbałość o ochronę i rozwój zabytków historycznych i przyrodniczych, środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów kulturowych znajdujących się na obszarach wiejskich.
1.6. Zachowanie i wykorzystanie lokalnego potencjału rozwojowego w postaci dziedzictwa kulturowego i historycznego terenów wiejskich, dla wspomagania lokalnej aktywności społeczno-zawodowej oraz zwiększania atrakcyjności turystycznej i inwestycji terenów wiejskich.
1.7. Wspieranie integracji osób niepełnosprawnych, chorych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.
1.8 Działania na rzecz integracji europejskiego środowiska wiejskiego.
1.9 Promowanie oraz współpraca z polskimi i zagranicznymi instytucjami, których działalność związana jest z edukacją i rozwojem obszarów wiejskich.
1.10 Skupianie wokół idei Fundacji przedstawicieli życia naukowego i gospodarczego w kraju i za granicą.
1.11. Działalność ekonomiczna i zarządcza poprzez inicjowanie oraz wspieranie działań na rzecz równoprawnej pozycji ekonomicznej, materialnej i społecznej w sferze informatyzacji, edukacji ekonomicznej i gospodarki opartej na wiedzy na obszarach wiejskich
1.12 Szkolenie i doradztwo na rzecz obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem wspierania aktywizacji i rozwoju obszarów wsi i małych miast.
1.13. Tworzenie i prowadzenie placówek edukacyjnych, terapeutycznych, badawczych i informacyjnych mających na celu zmniejszenie bezrobocia na terenach miejskich i wiejskich.
1.14. Diagnozowanie sytuacji społecznej, badanie procesów społecznych oraz upowszechnianie wyników badań i analiz.

2. Realizacja celów wymienionych w ust. 1 następuje poprzez:
2.1. Doradztwo i szkolenia dla osób fizycznych i prawnych, rozpoczynających i prowadzących działalność gospodarczą lub też zmieniających zakres swojego działania w zakresie:
edukacji
ekonomiki rolnictwa
edukacji rolnej;
finansów;
oprogramowania komputerowego dla celów księgowych, rachunkowych i rozliczeniowych;
podnoszenie kwalifikacji;
pozyskiwanie funduszy strukturalnych i korzystanie z dotacji/ środków Unii Europejskiej w latach 2014-2020” i w okresie późniejszym;
programów edukacyjnych prowadzonych w różnych formach szkoleniowych;
psychologii organizacji pracy;
zarządzania i rachunkowości;
innym w razie potrzeby w ramach działalności Fundacji;
2.2. Działania na rzecz:
poprawy technologicznej obszarów wiejskich, w tym tworzenie sieci informatycznej i komputerowej;
transferu wiedzy nauki do przemysłu i przedsiębiorstw, w tym stworzenie platform technologicznych i przemysłowych
osób bezrobotnych ;

2. Dbałość o ochronę , promocje i rozwój zabytków przyrodniczych i historycznych, środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno-kulturowych.
3. Opracowywanie i promocja projektów innowacyjnych.
4. Organizowanie:
przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w tym seminariów, pokazów, konferencji, warsztatów, targów z zakresu edukacji, poświęconych społecznym i gospodarczym problemom Polski i wsi;
wyjazdów szkoleniowych i studyjnych;
czasu wolnego dzieci i młodzieży z ubogich rodzin i innych;

5. Pomoc dla przedsiębiorców w uzyskaniu kredytów i dotacji inwestycyjnych na powstanie i rozwój firm.
6. Projektowanie i wprowadzanie przedsięwzięć aktywizujących bezrobotnych oraz środowiska szczególnie zagrożone skutkami bezrobocia.
7. Promowanie i wspieranie :
badań i rozwoju polityki wobec rolnictwa i obszarów wiejskich;
małych i średnich przedsiębiorstw;
rozwoju dziedzictwa kulinarnego i produktów regionalnych;
rękodzieła i rzemiosła ludowego;
żywności polskiej i ekologicznej;
tworzenia przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw rolnych, grup producenckich i marketingowych w zakresie:
doradztwa ekonomicznego, prawnego i finansowego
pozyskiwania finansowania zewnętrznego w postaci dotacji unijnych i kredytów,
szkoleń w zakresie zarządzania, negocjacji handlowych, komunikacji, marketingu oraz technik poszukiwania nowych rynków zbytu
wszelakich ekonomicznie uzasadnionych inicjatyw służących celom Fundacji;

8. Przyznawanie dotacji organizacji lub osobom, które prowadzą działalność zgodną z celami fundacji.
9. Rozwój kultury i sztuki oraz ochrona tradycji i dziedzictwa kulturowego.
10. Sponsorowanie konkursów mających na celu prezentowanie rozwiązań problemów ekonomicznych i gospodarczych rynku rolnego.
11. Tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości.
12. Wsparcie, współpraca i wymiana doświadczeń z instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętymi celami Fundacji na poziomie krajowym i międzynarodowym.
13. Wspomaganie inicjatyw ekonomicznych, edukacyjnych i inwestycyjnych służących aktywizacji obszarów wiejskich, w tym działalność agroturystyczna, hotelarska i gastronomiczna
14. Współdziałanie z samorządem lokalnym, administracją państwową, środowiskami biznesu placówkami naukowymi i badawczymi oraz innymi organizacjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
15. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami na rzecz propagowania i poznawania reguł gospodarki rynkowej oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
16. Zakładanie przedsiębiorstw i towarzystw, których cele mieszczą się w celach statutowych Fundacji.
17. Zapewnienie dla przedsiębiorców rzetelnej pomocy prawnej, konsultacji i porad w zakresie prowadzenia firm, włącznie z doradztwem podatkowym.
18. Zarządzanie projektami Funduszy Strukturalnych UE.
19. Zbieranie, analizowanie i upowszechnianie informacji dotyczących rozwoju polityki rolnej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego, ochrony środowiska, rynków towarowych i innych sektorów gospodarki żywnościowej.